Wpływ izolacji społecznej na poziom aktywności fizycznej oraz samopoczucie i stan psychiczny ludzi podczas pandemii koronawirusa COVID-19

An influence of social isolation on the level of physical activity as well as on well-being and mental state of people during the coronavirus CO VID-19 pandemic

Numer specjalny – SARS CoV-2, Pol J Public Health 2019;129(4):127-131

 

Agnieszka Parfin1, Krystian Wdowiak2, Marzena Furtak-Niczyporuk1, Jolanta Herda1

1 Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
2 Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska


DOI_disc_logo 10.2478/pjph-2019-0029

© 2020 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Abstract

Introduction. The COVID-19 is the name of an infectious disease caused by a new strain of coronavirus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). It was first diagnosed in December 2019 in patients in Wuhan City, Hubei Province, China. The symptoms are dominated by features of respiratory tract infections, in some patients with a very severe course leading to respiratory failure and, in extreme cases to death. Due to the spread of the infection worldwide, the WHO declared a pandemic in March 2020.
Aim. An investigation of the impact of social isolation introduced due to the coronavirus pandemic on selected aspects of life. The researchers focused on observing changes in habits related to physical activity and their connections with people’s subjective well-being and emotional state.
Material and methods. The study was carried out within the international project of the group „IRG on COVID and exercise”. The research tool was a standardized questionnaire.
Results. Based on the data collected and the analysis of the percentage results, it can be observed that the overwhelming majority of people taking up physical activity reported a better mood during the pandemic. However, statistical tests do not confirm these relationships due to the small sample size.
Conclusions. Isolation favours physical activity. Future, indepth studies, by enlarging the population group, are necessary to confirm the above observations. An influence of social isolation on the level of physical activity as well as on well-being and mental state of people during the coronavirus COVID-19 pandemic.


Keywords: pandemic, Covid-19, coronavirus, social isolation, physical activity, mental well-being, emotional state.

Files to download

Streszczenie

Wstęp. COVID-19 to nazwa choroby zakaźnej wywołanej przez nowy szczep koronawirusa SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Po raz pierwszy została zdiagnozowana w grudniu 2019 roku u pacjentów w mieście Wuhan, w prowincji Hubei w Chinach. Wśród objawów dominują cechy infekcji dróg oddechowych, u części pacjentów z bardzo ciężkim przebiegiem prowadzącym do niewydolności oddechowej, a w skrajnych przypadkach do śmierci. W związku z rozprzestrzenieniem się zakażenia na cały świat WHO ogłosiła w marcu 2020 roku stan pandemii.
Cel. Badanie wpływu izolacji społecznej, wprowadzonej z powodu pandemii koronawirusa, na wybrane aspekty życia. Bada-cze skupili się na obserwacji zmian w nawykach związanych z aktywnością fizyczną oraz ich powiązaniach z dobrostanem psychicznym i stanem emocjonalnym ludzi.
Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone w ramach międzynarodowego projektu grupy „IRG on COVID and exercise”. Narzędziem badawczym był standaryzowany kwestionariusz ankiety.
Wyniki. Na podstawie zebranych danych i analizy wyników procentowych można zaobserwować, że osoby podejmujące aktywność fizyczną w przeważającej większości zgłaszały lepsze samopoczucie w czasie trwania pandemii. Jednakże testy statystyczne nie potwierdzają tychże zależności ze względu na małą liczebność próby.
Wnioski. Izolacja sprzyja podejmowaniu aktywności fizycznej. Przyszłe, pogłębione badania, poprzez powiększenie grupy populacyjnej, są konieczne dla potwierdzenia powyższych obserwacji.


Słowa kluczowe: pandemia, Covid-19, koronawirus, izolacja społeczna, aktywność fizyczna, dobrostan psychiczny, stan emocjonalny.

Calendar

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30