Zapewnienie bezpieczeństwa ludności Polski jako zadanie państwa, na przykładzie SARS-CoV-2

Ensuring safety for the Polish population as a task of the state on the example of the SARS-CoV-2

Numer specjalny – SARS CoV-2, Pol J Public Health 2019;129(4):123-126

 

Patrycja Misztal-Okońska

Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska


DOI_disc_logo 10.2478/pjph-2019-0028

© 2020 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Abstract

Ensuring safety for its citizens is a basic task of each country. In the past this function was limited to providing defence in the armed conflicts, while nowadays modern, highly developed countries are obliged to ensure state of safety and protection to their citizens in each situation. Apart from the natural dangers, which constantly appear depending on the season and climate of a certain area, some changes occurring in the world cause a range of new hazards. They include terrorist attacks, technical failures connected with industry development, as well as new natural dangers appearing as a consequence of climate change caused by significant human interference.
Moreover, human actions may be a reason of various catastrophes and accidents occurrence, which require fast and effective reaction of services responsible for the safety of state and citizens. In Poland the system appointed for this purpose is an emergency management system, which functions on the basis of the Act of April 26, 2007 on crisis management. Ensuring safety for the Polish population as a task of the state on the example of the SARS-CoV-2.


Keywords: emergency management system, population safety, crisis management, SARS-CoV-2.

Files to download

Streszczenie

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest podstawowym zadaniem każdego państwa. Niegdyś funkcja ta sprowadzała się do zapewnienia obrony na wypadek konfliktów zbrojnych, aktualnie nowoczesne, wysokorozwinięte państwa mają obowiązek zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i ochrony swoich obywateli w każdej sytuacji.
Obok zagrożeń naturalnych, które stale pojawiają się  w zależności od pory roku i klimatu panującego na danym terenie, zachodzące na ś wiecie zmiany powodują szereg nowych zagrożeń. Należą do nich ataki terrorystyczne, awarie techniczne związane z rozwojem przemysłu, jak również nowe zagrożenia naturalne pojawiające się w skutek zmiany klimatu wywołany znaczną ingerencją człowieka. Ponadto działalność ludzka może powodować występowanie różnego rodzaju katastrof oraz wypadków, które wymagają szybkiej oraz skutecznej reakcji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. W związku z tym muszą działać jednostki mające za zadanie odpowiadać za bezpieczeństwo państwa i obywateli. W Polsce systemem powołanym do tego celu jest system zarządzania kryzysowego funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.


Słowa kluczowe: system zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo ludności, zarządzanie kryzysowe, SARS-CoV-2.

Calendar

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30