COVID-19 – jako globalny problem zdrowia publicznego

COVID-19 – as a global problem of public health

Numer specjalny – SARS CoV-2, Pol J Public Health 2019;129(4):118-122

 

Bartłomiej Drop1, Mariola Janiszewska1, Katarzyna Drop2

1 Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
2 Katedra Języka, Retoryki i Prawa Mediów, Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska


DOI_disc_logo 10.2478/pjph-2019-0027

© 2020 Medical University of Lublin. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonComercial-No Derivs licence (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)

Abstract

Encounter of the globalized world with the pandemic of new coronavirus SARS-CoV-2 presents humanity of almost all countries in an unprecedented, dangerous situation. The new coronavirus is responsible for COVID-19 disease, which is currently the most important, international problem of public health. In the period from 31st December, 2019 to 12th April, 2020 as many as 1 734 913 COVID-19 cases were reported in the world, including 108 192 deaths. In Poland 6674 cases were reported, including 232 deaths.
The coronavirus pandemic is not still under control, neither in the world nor in Europe, and chances for the disappearance of the problem during the next few months are small. The most important in counteraction of the virus transmission are prevention and control of epidemic. The necessary social distance should be maintained, protective masks should be worn and hand-hygiene procedures should be respected. Fast, reliable diagnostics, proper way of procedure in the case of infection, isolation rules implementation and, in the future, protective vaccinations are of a key importance in reduction of virus transmission in the population.
At the same time, together with the COVID-19 pandemic emergence, collapse of the globalization rules may be observed, which manifests in closing borders, avoiding traveling, depending of competing countries on each other in the range of necessary medications or other critical resources. The emergence of the second wave of disease is probable, especially in the case of too early abolition of restrictions preventing virus transmission. Apart from reducing the SARS-CoV-2 pandemic, efforts should be made to elaborate complex measures preventing future epidemics of animal origin. COVID-19 – as a global problem of public health


Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic, globalization, public health.

Files to download

Streszczenie

Zetknięcie globalizującego się ś wiata z pandemią nowego koronawirusa SARS-CoV-2 stawia ludzkość niemal wszystkich krajów w niespotykanej dotychczas, niebezpiecznej sytuacji. Nowy koronawirus jest odpowiedzialny za wystąpienie choroby COVID-19, która stanowi obecnie najważniejszy, międzynarodowy problem zdrowia publicznego. W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 12 kwietnia 2020 r. zarejestrowano na świecie 1 734 913 przypadków COVID-19, w tym 108 192 zgonów. W Polsce odnotowano 6674 przypadki zakażenia, w tym 232 zgony.

Pandemia koronawirusa wciąż nie znalazła się ani na świecie, ani w Europie pod kontrolą, a szanse na to, że w najbliższych miesiącach problem zniknie są niewielkie. W przeciwdziałaniu transmisji wirusa najważniejsze jest zapobieganie i kontrola epidemii. Należy zachowywać konieczny dystans społeczny, stosować maseczki ochronne oraz przestrzegać zasad higieny rąk. Szybka, wiarygodna diagnostyka, odpowiednie postępowanie w przypadku zakażenia, wdrożenie zasad izolacji oraz w przyszłości szczepienie ochronne mają kluczowe znaczenie dla ograniczenia transmisji wirusa w populacji.
Jednocześnie wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19 możemy zaobserwować załamanie się zasad globalizacji, co przejawia się w zamykaniu granic, unikaniu podróżowania, uzależnieniu rywalizujących krajów od siebie w zakresie niezbędnych leków czy innych krytycznych zasobów. Prawdopodobne jest pojawienie się drugiej fali epidemii, zwłaszcza w przypadku zbyt nagłego zniesienia ograniczeń zapobiegających transmisji wirusa. Oprócz zmniejszenia pandemii SARS-CoV-2 należy podjąć wysiłki w celu opracowania kompleksowych ś rodków zapobiegających przyszłym epidemiom pochodzenia odzwierzęcego.


Słowa kluczowe: koronawirus, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemia, globalizacja, zdrowie publiczne.

Calendar

April 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30